கோடைக் காலம் வந்தாலே பலரும் தங்களது சருமம் குறித்து மிகவும் கவலைக் கொள்வார்கள்.


கோடைக் காலத்தில் நமது சருமத்திற்கு சரியான பராமரிப்புக் களைக் கொடுக்காமல் இருந்தால்,

பல்வேறு சரும பிரச்சனை களை சந்திக்க நேரிட்டு, மிகவும் அசிங்கமாக காட்சி யளிக்க நேரிடும்.