இரவு நேரங் களில் அசைவ உணவு களைத் தவிர்க்க வேண்டும். அசைவ உணவு கள் சுவையாக இருப்பதால் பலராலும் விரும்பி சாப்பிடப் படுகிறது. 
இரவில் அசைவம் சாப்பிடுவது ஆபத்தா?
ஆனால் இரவில் அசைவம் சாப்பி டுவது உடலுக்கு நல்ல தல்ல. அசைவ உணவுகள் ஜீரண மாவதற்கு தாமத மாகும். 

தவிர இரவில் உடல் உழைப்பு ஏதும் இல்லை என்பதால், நிம்மதி யான உறக்க த்தை விரும் புவோர் அசைவ த்தை இரவில் தவிர்ப்பது நல்லது. 
மேலும் உடல் நலத்து க்கும் தீங் கானது. செரிமானம் ஆகாமல் போகும் பட்ச த்தில், வாந்தி, வயிற்று வலி போன்ற தேவை யற்ற பக்க விளை வுகள் ஏற்பட லாம். 

ஆஜீரணக் கோ ளாறில் இருந்து விடுபட அசைவ உணவு க்குப் பின் வாழைப் பழங்கள் சாப்பிட லாம்.

எனினும் பொது வாக இரவு நேரங் களில் சிக்கன், மட்டன், மீன் ஆகிய வற்றை தவிர்ப் பதே சிறந்தது.