இரும்பு எப்படித் துருப்பிடிக்கின்றன? ஏன்? தெரியுமா?

இரும்பு அல்லது எஃகுப் பொருட்கள் துருப்பிடிக்கக் கூடியவை என்பது நமக்குத் தெரியும். சரி! அவை எப்படித் துருப்பிடிக்கின்றன …

Read Now

கீரிப் பிள்ளைகள் எவ்வாறு பாம்பின் விஷத்திலிருந்து தப்பிக்கின்றன?

இந்த உலகத்தில் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் எதிரியிடமிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளக் …

Read Now
Load More That is All