வாட்ஸ் அப்பின் புதிய அப்டே ட்டில் இனி எழுத்து க்களின் வடிவை மாற்றி அமைக்க லாம்.


வாட்ஸ்அப் தொடர்ந்து தனது புதிய அப்டேட் டுகள் மூலம் பல வசதி களை அறிமுகம் செய்து வரு கிறது. 

எமோஜி சேவையை அறி முகம் செய்தது குறிப் பிடத் தக்கது. தற்போது எமோஜி சேவையை புது வித மாக அறிமுகம் செய் துள்ளது.

என்ன எமோஜி வே