பேசும் மென்பொருளை உருவாக்க !

சாதாரண மாக ஒரு மென் பொருளை உருவாக்க அதிகம் படித்திருக்க வேண்டும்.
பேசும் மென்பொருளை உருவாக்க !
அதாவது கணினித் துறையில் (computer technology), கணினி மொழி சார்ந்த 

படிப்பு களைக் (computer language, programming) கற்றுத் தேர்ந்தவர் களால் தான், பல்வேறு சிரமங் களுக்கு இடையில்
ஒரு மென்பொருள் உருவாக்கப் படுகிறது. நினைத்த வுடனேயே மென் பொருளை உருவாக்க முடியாது. 

இதில் உள்ள சிரமங்கள் மென்பொருள் துறையில் உள்ள வல்லுநர் களுக்கு (Software Engineer) நன்றாகவே புரியும்.

இந்த சிரமங்கள் எல்லாம்

Tags:
Privacy and cookie settings