இன்றைய பெண்கள் கருவுறும் போதே குழந்தை யோடு சில கேள்வி களையும் சேர்த்தே சுமக்கி றார்கள். அவற்றுள் முக்கிய மானது, ‘அபார்ஷன் அபாயம்’ குறித்த அவர்களின் சந்தேகங்கள்.

அவற்றைப் போக்கும் விதமாக இங்கே தனது கருத்து க்களை பகிர்ந்து கொள் ளும் அரசு மகப்பேறு மருத்து வரான திருமதி. சி.பரிமளா, ‘அபார்ஷன் என்பது நன்மை தீமை இரண்டும் சமவிகித த்தில் சேர்ந்து செய்யப் பட்ட கலவை’ என்கிறார்.

அவரிடம் பேசியதி லிருந்து...  அபார்ஷன் என்றால் என்ன? 

ஒரு பெண் தாயாகும் விஷயம் மிக அற்புத மானது. பலவித கனவு களுடன் தனது கருவை, தாயானவள் நேசிக்கத் தொடங்கு கிறாள். ஆனால் விதி வசத்தால் எல்லா பெண்களா லுமே குழந்தை யைப் பெற்றெடுக்க முடிவ தில்லை.

சிலரால், சில காரணங் களால் கருவைச் சுமக்க முடியாமல் போகிறது. அந்தக் கருவானது குழந்தையாக முழு உருவத்தை அடையும் முன்பே, அதாவது 28 வாரங்களு க்குள் தானாகவோ

அல்லது மருத்துவ முறையிலோ தாயை விட்டு ப் பிரியும் நிகழ்வைத் தான் ‘அபார்ஷன்’ என்கிறோம். அபார்ஷனை வகைப் படுத்த முடியுமா? முடியும். அபார்ஷனை மருத்துவ முறையில் மூன்று விதமாக வகைப் படுத்தலாம்.

அவை... 

1. தானாக ஆகும் அபார்ஷன் (Spontaneous)

2. எம்.டி.பி. (Medical Termination Pregnancy)

3. செப்டிக் அபார்ஷன் தானாக ஆகும் Spontaneous அபார்ஷனில் பல வகைகள் உள்ளன.

ஒவ்வொன் றாய் பார்ப்போம்... 

பொய்த் தோற்ற அபார்ஷன் (Therater abortion): 

உண்மையில் இது அபார்ஷன் இல்லை. ஆனால் அபார்ஷன் போன்று தோற்ற மளிக்கும். திடீரென்று ரத்தப் போக்கு இருக்கும். ஆனால் அபார்ஷன் நடந்தி ருக்காது.

காரணம், கருப்பை வாய் (Cervics) மூடி இருப்பது தான். இது போன்ற சமயங் களில் மகப்பேறு மருத்து வரிடம் காட்டி, தேவையான ஓய்வு எடுக்க வேண்டும்.

பிறகு சரியாகி விடும். தவிர்க்க இயலாத அபார்ஷன் (Inevitable Abortion): இந்த வகை யில் கருவானது திடீரென்று கருப்பை யின் வாய் திறந்து வெளி யேறலாம். ரத்தப் போக்கு இருக்கும்.

இத்தகைய சூழலில் கருவகத்தை முழுவதும் சுத்தப்படுத் தப்பட வேண்டும். தேர்ந்த மகப்பேறு மருத்து வரை அணுகுவது நல்லது.

அரைகுறை அபார்ஷன் (Incomplete Abortion) : 

கருவானது முழுவ துமாக வெளி வராமல் அரைகு றையாக மட்டுமே வெளி யேறும்.

மீதம் கருப்பையி லேயே தங்கி விடும். இந்நிலையில் கரு முழுவதும் வந்து விட்டதாக தவறாக நினைத்து அப்படியே விட்டு விடுவது மிகவும் ஆபத்தானது. மகப்பேறு மருத்து வரிடம் சென்று, கருவ கத்தை முழுவ துமாக சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

தவறும் பட்சத்தில் முழுவ துமாக வெளி வராத கருவின் பிசிறுகள் தங்கி, இன்ஃபெ க்ஷன் ஏற்பட்டு நிலைமை சிக்க லடையும்.

முழுமையான அபார்ஷன் (Complete Abortion): 

இம்முறையில் கருவானது கருவ கத்தை விட்டு முற்றி லுமாக வெளி வந்து விடும். இப்படி முழுவதும் வந்தால், தனியாக மீண்டும் சுத்தம் செய்ய வேண்டிய அவசிய மில்லை.

ஆனால் அப்படி முழுவதும் வெளி வந்து விட்டதா என்பதை மகப்பேறு மருத்து வரிடம் சென்று சோதனை செய்து பார்த்துக் கொள்வது நல்லது.

அடிக்கடி ஏற்படும் அபார்ஷன் (Habitual Abortion): இது பெரும்பா லும் கரு உருவான மூன்றாவது மாதத்தி லிருந்து ஆறாவது மாதத்துக் குள் தான் ஏற்படும்.

இது போன்று பெண்களு க்கு அடிக்கடி அபார்ஷன் ஏற்பட பல காரணங்கள் சொல்லப் படுகின்றன. 

1. கரு, கருப்பையில் சரியான முறையில் தங்காத  தால்.

2. கரு, சரியான வளர்ச்சி பெறாததால்.

3. கருப்பையின் வாய் திறந்தி ருந்தால். இதுபோன்று ஏற்பட சாத்தியக் கூறுகள் அதிகம். அடுத்து வி.ஜி.றி. எனப்படும் Medical Termination of Pregnancy பற்றிப் பார்ப்போமா? ஒரு பெண்ணுக்கு மருத்துவ முறையில் அபார்ஷன் செய்வதைத் தான் வி.ஜி.றி. என்கிறோம்.

சில_பல காரணங் களால் தாயின் வயிற்றி லிருக்கும் குழந்தை யின் உடலுறு ப்புகள் சரியாக வேலை செய்யாமல், சமயத்தில் சரிப்படுத்த முடியாத நிலையில் காணப்படும்.

இதுபோன்ற சூழலிலும், அம்மா சாப்பிட்ட மருந்து களால் கருவான குழந்தைக் கு கிட்னி, மூளை, இதயம் போன்ற முக்கிய உறுப்புகள் பாதிக்கப் பட்ட சூழலிலு ம், வி.ஜி.றி. சிபாரிசு செய்யப் படுகிறது.

இன்னும் சில நேரங்க ளிலும் இந்த முறையில் அபார்ஷன் செய்யப் படுகிறது. 

அவை... 

1. மரபணுக்கள் தொடர்பான நோயால் குழந்தை தாக்கப்பட்டி ருக்கும் போது...

2. பிளசண்டா வில் ஏற்படும் பிரச்னை களால்...

3. பனிக்குடத்தில் தண்ணீர் அதிகப்பட்டு விடும் போது...

4. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சிக்கலான கருக்கள் வளரும்போது...

5. வைரல் இன்பெக்க்ஷ ன்களால் தாய் தாக்கப்படும் போது...

6. மலேரியா, டைபாய்டு போன்ற நோய்களால் தாய் பீடிக்கப்படும் போது...

7. மனஅழுத்த நோய்களால் தாய் அவதியுறும் போது... செப்டிக் அபார்ஷன் சுகாதாரமி ன்மையால் ஏற்படுவது தான் இந்த செப்டிக் அபார்ஷன்.

உதாரண மாக திருமண மாகும் முன்பே தவறான பழக்க வழக்கங் களால் கர்ப்பமாகி விடும் சில பெண்கள், மருத்து வரிடம் செல்ல பயந்து சமயத்தில் எருக்கங் குச்சியை கருக் கலைக்க பயன் படுத்து வார்கள்.

இது போன்ற சுகாதார மில்லாத கருப்பை சுத்தப்படு த்தும் செயல் களால் உண்டாவது தான் இந்த செப்டிக் அபார்ஷன். இப்பழக்கம் கிராமங் களில மிக அதிகமாகக் காணப் படுகிறது. ஆனால் இது மிகவும் ஆபத்தான ஒன்று.

பெண்ணுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் நிறைய. 

1. கருக்குழாய் அடைப்பால் திருமணத் திற்குப் பின்பு குழந்தை யில்லாமை,

2. கருப்பையில் ஓட்டை உண்டா குதல்,

3. உதிரப் போக்கு ஏற்பட்டு இரத்தம் உறையாத தன்மை உண்டா குதல் போன்ற சிக்கல்கள் ஏற்படக் கூடும்.

அபார்ஷன் ஏற்பட பொதுவான காரண ங்கள் என்னென்ன? 

1. கருப்பையில் கரு சரியாக உருவாகாத பட்சத்தில் அபார்ஷன் தானாகவே ஏற்பட்டு விடும்.

2. கருப்பையின் பொசிஷன் சில பெண்களு க்கு ஏடா கூடமாக அமைந்திரு ப்பதால் அபார்ஷன் தவிர்க்க முடியா ததாகி விடுகிறது.

3. இரட்டைக் கருப்பை இருப்பதனாலும் அபார்ஷன் அவசியம் ஏற்பட்டு விடுகிறது.

4. கருப்பையில் ஃபைபிராய்டு கட்டிகள் தோன்று வதால் அபார்ஷன் வலி யுறுத்தப் படுகிறது.

5. தொற்று நோய்களால் பாதிக்கப்படும் போது அபார்ஷன் கட்டாய மாகிறது.

6. சில குறிப்பிட்ட நோய்களுக்கு (கேன்சர், இதய பாதிப்பு) எடுத்துக் கொள்ளும் மருந்துகள் கூட அபார்ஷனை அதிகப்படு த்துகின்றன.

7. மனநலக் கோளாறுகள் அபார்ஷனில் கொண்டு போய் விட்டு விடுகின்றன.

8. நாகரிக மோகத்தால் பெண்கள் புகை பிடிப்பதும், மது அருந்துவதும், புகையிலை போன்ற போதை வஸ்துகளை எடுத்துக் கொள்வதும் அபார்ஷனை வலிந்து அழைக்கும் காரணிகள். 

அபார்ஷன் அபாயத்தைத் தவிர்ப்பது எப்படி?

1. கர்ப்பம் என்று உறுதியான உடனேயே கணவன் மனைவி இருவரும் தாம்பத்ய உறவை நிறுத்தி விட வேண்டும். இதன் மூலம் கரு பாதிப்படை யாமல் இருக்கும்.

2. அதிக களைப்பு தரக்கூடிய பணிகளைப் பார்க்கா திருத்தல் நல்லது. கூடவே நல்ல தூக்கமும், ஓய்வும் தேவை.

3. கூடிய மட்டும் நோய்கள் அண்டாமல் பார்த்துக் கொள்வது நல்லது. மீறி நோய் தாக்கும் பட்சத்தில் உடனே மருத் துவரை அணுகி ஆலோசனை பெற்றே மருந்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். எக்காரணம் கொண்டும் சுய வைத்தியம் கூடாது.

4. குறைந்தது கர்ப்பம் தரித்த மூன்று மாதத்திற் காவது பயணங் களைத் தவிர்ப்பது நலம்.

5. நல்ல ஊட்டச் சத்து மிகுந்த, போஷாக்கான உணவு முறையை கடைப்பி டிக்க வேண்டியது அவசியம்.

6. உயர் ரத்த அழுத்தம், நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்கள் அதனை கட்டுக்குள் வைத்தி ருப்பது மிகவும் முக்கியம்.

7. முதல் மூன்று மாதங்களில் அபார்ஷன் ஆபத்து அதிக மென்பதால் எடை அதிகமான பொருட் களைத் தூக்குதல் கூடாது. வீணாக உடலை வருத்திக் கொள்ளக் கூடாது. குறிப்பாக, மன இறுக்க மின்றி காணப் பட வேண்டும்.

இந்த வழி முறைகளை விழிப்புணர்ச்சி யோடு தாய்மார் கள் ஒழுங்காகக் கடைப்பிடி த்தாலே போதும், அபார்ஷனை முடிந்த வரை தடுத்து விடலாம்.

முன்னெ ச்சரிக்கை ஒன்று தான் எப்போதும் நம்மை இன்னல் களிலிருந்து காப்பாற்றும். கர்ப்பகால மகளிரு க்கும் அது தான் முக்கிய தேவையாக இருக்கிறது.