பெண்களுள் சிலருக்கு மார்பகம் மிகவும் சிறியதாக இருக்கும். இதனால் அவர்கள் சற்று அழகில்லாமல் இருப்பதாக வருத்தப் பட்டு,
மார்பகம் பெரிதாக
அதனை மார்பகம் பெரிதாக்க சர்ஜரி மற்றும் மாத்திரைகள் போன்றவற்றை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இவ்வாறு அதிக செலவழித்து மார்பகங் களை பெரிதாக்கு வதற்கு, ஈஸியாக இயற்கை முறையில் பெரிதாக்க லாம்.

மார்பகத்தை பெரிதாக்க பெரும்பாலும் அனைவரு க்கும் தெரிந்த ஒரு முறை என்ன வென்றால் அது உடற் பயி