உங்க உதட்டுல சுருக்கம் உள்ளதா?

வயதாவ தால் முகத்தில் ஏற்படும் முதல் அறிகுறி தான் உதட்டுச் சுருக்கம். இவற்றில் இருந்து யாராலும் தப்பிக்க முடியாது.

இதன் தாக்க த்தில் இருந்து சற்று தப்பிக்க இங்கே சில எளிய முறைகள் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

வயதாவ தால் முகத்தில் ஏற்படும் முதல் அறிகுறி தான் உதட்டுச் சுருக்கம். இவற்றில் இருந்து யாராலும் தப்பிக்க முடியாது. 

ஆனால், இவை ஏற்பட்டால்

Tags: