ஸ்மார்ட்போன் உடைந்தால் செய்ய கூடியது?

ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்து வோருக்கு திடீர் தலைவலியாக இருப்பது அதன் திரையில் ஏற்படும் விரிசல் தான். 
ஸ்மார்ட்போன் உடைந்தால் செய்ய கூடியது?
வரிசல் தவிற கருவி யில் ஏற்படும் மற்ற பிரச்ச னைகளை எளிதாக சரி செய்து விட  முடியும். பலரும் அவ்வாறு சரி செய்ய பழகி கொண்டனர் என்று தான் கூற வேண்டும். 

கீழே விழுந்து திரை உடைந்த வுடன் பெரும்பா லும் கவலை இருக்க தான் செய்யும். 

இருந்தா லும் மனதை 
Tags:
Privacy and cookie settings