ஸ்மா ர்ட்போன் பயன்ப டுத்துவோ ருக்கு திடீர் தலை வலியாக இருப்பது அதன் திரையில் ஏற்படும் விரிசல் தான். 


வரிசல் தவிற கருவி யில் ஏற்படும் மற்ற பிரச்ச னைகளை எளிதாக சரி செய்து விட  முடியும். 


பலரும் அவ்வாறு சரி செய்ய பழகி கொண்டனர் என்று தான் கூற வேண்டும். 

கீழே விழுந்து திரை உடைந்த வுடன் பெரும்பா லும் கவலை இருக்க தான் செய்யும். 

இருந்தா லும் மனதை