தனது உடலுக்கு பொருத்த மான அழகான மார்பகங் களையே பெண்கள் அனை வரும் விரும் புவார்கள்.ஏனெனில் பெண் களின் மார்ப கங்கள் அவர் களின் உடலுக்கு ஏற்றது போல பொருத் தமாக இருந் தால் தான் அவர்கள் விரும்பும் ஆடை களை அணிந்துக் கொள்ள முடியும்.

பொதுவாக உலகில் மார்ப கங்களை சீரமை த்துக் கொள்ளும் பெண் களின் எண்ணி க்கையும், 

மார்பக த்தின் அளவை அதிக ரித்துக் கொள்ளும் பெண் களின் எண்ணி க்கையும் உயர்ந்து