பெண்களே மறைவான பகுதியா?

தனது உடலுக்கு அழகான மார்பகங்களையே பெண்கள் விரும்புவார்கள். ஏனெனில் மார்பகங்கள் அவர்களின் உடலுக்கு ஏற்றது போல பொருத்தமாக இருந்தால் தான் அவர்கள் விரும்பும் ஆடைகளை அணிந்துக் கொள்ள முடியும்.
பொதுவாக உலகில் மார்ப கங்களை சீரமை த்துக் கொள்ளும் பெண் களின் எண்ணி க்கையும், 

மார்பக த்தின் அளவை அதிக ரித்துக் கொள்ளும் பெண் களின் எண்ணி க்கையும் உயர்ந்து

Tags:
Privacy and cookie settings