சாராஹா (#Sarahah)! இல்லாத ஒரு ஃபேஸ்புக் டைம் லைன் ஃபீட் காண் பித்து விட முடியுமா? என்றால், 


அது அந்த ஆண்ட வனாலும் முடியாது என்று கூறும் அளவி ற்கு டாப் டிரென்ட்டி ங்கில் சென்றுக் கொன்டி ருக்கிறது சாராஹா.

சாராஹா என்றால் ஹானஸ்ட், அதாவது நேர்மை என்று பொருள்.

இதை முதன் முதலில் அலுவல கத்தில் நேரடியாக கருத்து கூற முடியா தவர்கள், 


அலுவலக பிரச்ச னைகள் அல்லது அலுவல் ரீதியான பிரச்சனை களை தங்கள் பாஸிடம் மறை முகமாக 

கூற உருவாக்கப் பட்ட செயலி