ஆரம் பத்தில் தொப்பு ளில் ரிங் மாட்டி னார்கள். பிறகு குத்தக் கூடாத இடத் தில் எல்லாம் பியர்ஸிங் செய்தனர். 
பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி
பிறகு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செய்து அந்தர ங்கள் உடல் பாகங் களை மாற்றி அமைத்து கொண் டனர்.
மார்பகங்களை கவர்ச்சியாக்க
மும்பை யில் பெண்ணு றுப்பை அழகாக்கி கொல் வதற்கு எனவே தனி மருத்துவ மனை இயங்கி வருகிறது என்பது குறிப் பிடத் தக்கது. 

இப்போது இதற்கு எல்லாம் மேல் ஒரு படியாக மார்பகங் களை கவர் சியகா, எடுப் பாக வெளிப் படுத்த ஃபேக்