மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை காண ஆப்ஸ் !

ஆச்சரியம்... ஆனால் உண்மை என்பதைப் போல ஒருவருடைய மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதைக் கண்டு பிடிக்கவும் App வந்து விட்டது.
மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை காண ஆப்ஸ் !
இதற்குப் பெயரே Moodies app என்று பெயர் சூட்டியி ருக்கிறது Beyond Verbal என்கிற இஸ்ரேல் நிறுவனம்.
மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை காண ஆப்ஸ் !
எப்படி? இந்த Moodies app செயலியை அதற்குரிய இணையதள பக்கங்களில் இருந்து கணினி, டேப்லெட் போன்ற வற்றில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும். 

கணினி, டேப்லெட்

Tags:
Privacy and cookie settings