முகம் கழுவும் போது சரியாகத் தான் கழுவுறிங்களா?

முகமானது அழகாக இருக்க, அடிக்கடி முகத்தை கழுவுவோம். ஆனால் அவ்வாறு முகத்தை கழுவும் போது எத்தனை பேர் சரியாக கழுவு கிறோம்?
முகம் கழுவும் போது சரியாகத் தான் கழுவுறிங்களா?
மேலும் சிலர் முகத்தில் இருக்கும் அழுக்குகள் போக வேண்டும் என்பதற் காக தேய்த்து கழுவு வார்கள்.

அவ்வாறு செய்து, முகத்தை முறையாக, மென்மையாக கழுவ வில்லை என்றால் முகத்தில் இருக்கும் பருக்கள், கரும்

முகம் கழுவும் போது
முகத்தில் இருக்கும் அழுக்கு
Tags:
Privacy and cookie settings