''வொர்க் அவுட்ஸ், ஃபிட்னெஸ் போன்ற வார்த்தைகள் இன்று வீட்டுக்கு வீடு தண்ணி பட்ட பாடு.ஃபிட்டாக
இல்லத்தரசிகளுக்கு ஃபிட்னெஸ் மந்திரங்கள்

இருக்க வேண்டும் என்பதற் காக, இல்லத் தரசிகள் பலர் ஜிம்முக்குச் செல்ல ஆரம்பித்து விட்டனர். 

'ஜிம்முக்குப் போய், வொர்க் அவுட்ஸ் செய்தால் தான், உடலை கட்டுக் கோப்பாக வைத்திருக்க முடியும் என்ப தில்லை. 

வீட்டில் நாம் செய்யும் சின்னச் சின்ன வேலைகளிலேயே, உடலை 'ஃபிட்’ ஆக வைத்துக் கொள்ளும் ஏராளமான பயிற்சிகள் இருக்கின்றன. 

ஃபிட்னெஸ் மந்திரங்கள்
உடலை 'ஃபிட்’ ஆக வைத்துக் கொள்ள
ஜிம்முக்குச் செல்லஉடலை கட்டுக் கோப்பாக வைத்திருக்கவொர்க் அவுட்ஸ்
தினசரி அவற்றை