ஐ லைனர் அணியவும் புது ஐடியா !

பெத் பெண்டர் (Beth Bender) என்ற ஒரு மேக் அப் ஆர்டிஸ்டால் உருவாக்கப் பட்ட இந்த ஸ்டென்சில் அமெரிக்கா வில் முதலில் வெளி வந்தது. 

ஆனால், இன்று 129 நாடுகளில் பெரும் வரவேற்ப்பை பெற்றுள்ளது.

உங்களு க்குப் பிடித்த மான ஐ மேக் அப்-பை இந்த

Tags:
Privacy and cookie settings