ராக்கெட் எப்படி மேலே செல்கிறது? அறிவியல் !

தீபாவளிப் பண்டிகை யின் போது ராக்கெட் வெடியை வெடித்தி ருப்பீர்கள். அது வானத் தில் பறந்து சென்று வெடிப்பதை மகிழ்ச் சியுடன் பார்த்தி ருப்பீர்கள். அதே போல ஸ்ரீஹரி கோட்டா ராக்கெட் 

ராக்கெட் எப்படி மேலே செல்கிறது?
ஏவுதளத்தி லிருந்து ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படு வதையும் தொலைக் காட்சி களில் பார்த்தி ருப்பீர்கள். ராக்கெட் எப்படி மேலே செல்கிறது? தெரிந்து கொள்ள ஆசையா? ஒரு சிறிய சோதனை செய்து பார்த்து விடுவோமே.

தேவையான பொருட்கள்:

நீளமான பலூன், நூல் கண்டு, உறிஞ்சு குழல், பசை டேப்.

சோதனை:

1. ஒரு நீளமான பலூனை போது மான அளவுக்கு ஊதி, காற்று வெளியே போகாத வாறு அதன் வாயை விரல் களால் பிடித்துக் கொள் ளுங்கள்.

2. ஊதிய பலூன் மீது நீண்ட உறிஞ்சு குழலை வைத்துப் பசை டேப்பால் ஒட்டி விடுங்கள்.

3. உறிஞ்சு குழல் வழியே நூலைச் செருகி நூலின் இரு முனைக ளையும் ஜன்னல் கம்பியில் கட்டி விடுங்கள்.
4. பலூனின் வாய்ப் பக்கத்தை ஜன்னல் கம்பிக்கு அருகே கொண்டு வாருங்கள்.
5. பத்தில் இருந்து (10, 9, 8, .... 2, 1) இறங்கு வரிசை யில் எண்களைச் சொல் லுங்கள். பூஜ்ஜியம் வந்தவுடன் பலூனி லிருந்து கையை எடுத்து விடுங்கள்.

இப்போது என்ன நடக் கிறது என்று பாருங்கள். நொடிப் பொழுதில் பலூன் சீறிப் பாய்ந்து எதிர் ஜன்ன லில் போய் நிற்கும்.

நடந்தது என்ன?

ஊதிய பலூனை விட்டவுடன் அது எப்படி வேகமாகச் செல்கிறது? ஊதப்பட்ட பலூனுக்குள் காற்று அதிக அழுத்த த்தில் இருக்கும். ஊதிய பலூனிலிருந்து கையை எடுத்தவுடன் அழுத்தம் நிறைந்த காற்று மிகுந்த விசை யுடன் பலூனின் வாய் வழியாக வெளியே றுகிறது.

ஒவ்வொரு விசைக்கும் சமமான எதிர் விசை உண்டு. இதுவே நியூட்டனின் மூன்றாவது இயக்க விதி ஆகும். இந்த விதிப்படி காற்று வெளியேறும் திசைக்கு எதிர்த் திசையில் பலூன் வேகமாகப் பாய்கிறது.

பயன்பாடு
பலூனை ராக்கெட் வெடியாகவோ அல்லது செயற்கைக்கோள் ராக்கெட் டாகவோ கற்பனை செய்து கொள் ளுங்கள். நியூட்டனின் மூன்றாவது விதிப்படி பலூன் பாய்ந்து செல்வதைப் போல் தான் நிஜ ராக்கெட்களும் விண்ணில் பறக் கின்றன.

ராக்கெட்டின் பின்புறம் வழியாக அதிக அழுத் தத்தில் எரிபொருள் இருக்கும். எரிபொருள் எரிந்து வாயுக்கள் வெளியேறு வதால் ராக்கெட் முன்னோக்கிச் செல்கிறது.
முதுகு வலி ஏன் ஏற்படுகிறது? அறிகுறி என்ன?
இந்த வாயுக்கள் தொடர்ச்சியாக வெளியேறு வதால் ராக்கெட்டின் எடை குறைந்து கொண்டே வரும். இதனால் ராக்கெட் மேல் நோக்கிச் செல்லும் வேகம் அதிகரி க்கும்.
Tags: