காதல் நண்பர்களுடன் நட்பு நல்லதா?

0
உங்கள் காதலரின் நண்பர் உங்களுக்கும் நண்பரா? அப்படி யானால், உங்கள் காதலரின் நண்பர் களுடன் பழகுவதில் எந்த அளவுக்குக் கவன மாக இருக்கி றீர்களோ,
காதல் நண்பர்களுடன் நட்பு நல்லதா?
அந்த அளவுக்கு அது உங்களு க்கும் உங்கள் காதலருக்கு மான உறவை மேம் படுத்தும்.

காதலரின் நட்பு வட்டத் துடன் பழகு வதற்குச் சில வழி முறைகள்:

சகஜமான பழக்கம்

ஒரு வேளை, நீங்கள் சோஷிய லாக இருப்பதை விரும்பாத நபர் என்றால், உங்கள் காதலரின் நண்பர் களைச் சந்திக்கும் நிகழ்வு நிச்சயம் கடினம் தான். 
இதுவே நீங்கள் ‘எக்ஸ்ட்ரோ வேர்ட்’ நபர் என்றால் இந்தச் சந்திப்பு எளிதான தாக இருக்கும். 

முதல் சந்திப்பைக் கடந்து விட்டால், உங்கள் காதலரின் நட்பு வட்ட த்தைப் பற்றிய புரிதல் கிடைத்து விடும். 

அதன் பிறகு நடக்கும் சந்திப் புகள் அவர் களை உங்கள் நண்பர் களாகவும் மாற்றி விடவும் வாய்ப்பு உண்டு.

வாங்க பழகலாம்

மற்ற உறவு களை விட நட்பு நீண்ட கால  த்தைக் கொண்டது.
உங்கள் காதல ருக்கு அவருடைய நண்பர் களை நீண்ட கால மாகத் தெரிந்தி ருக்கலாம். 

உங்கள் காதலர் உண்மை யிலேயே உங்களைப் பற்றி சீரியஸாக இருக் கிறார் என்றால், 

முதலில் உங்களை அவருடைய நட்பு வட்ட த்தில் தான் அறிமுகப் படுத்துவார். 

இந்த அறிமுகம் தான் உங்கள் உறவுக் கான நீண்ட கால அடித்த ளத்தை அமைப் பதற்கான அறிகுறி. 

இதை மனதில் கொண்டு, அவருடைய நண்பர் களை உங்கள் நண்பர் களாக மாற்றிக் கொள்ளு ங்கள்.

நாட்டாமை வேண்டாம்

நண்பர் கள் எப்படியி ருந்தாலும் நண்பர்கள் தான். உங்கள் காதலரிடம் அவருடைய
கடலில் மிதக்கும் வீடுகள் !
நண்பர் களின் நடவடிக் கைகளைப் பற்றித் தொடர்ந்து குறை சொல்லா தீர்கள். 

அது நிச்சயம் உங்கள் உறவி லும் பிரதி பலிக்கும். அவருடைய நண்பர் களின் நடவடிக் கைகளில் 

ஏதாவது வித்தியா சத்தை கண்டாலோ தவறாகத் தோன்றி னாலோ உடனடி யாக 

அதை உங்கள் காதலரிடம் சொல்ல வேண்டாம். சில வாரங்கள் காத்தி ருங்கள். 

ஏனென் றால், நீங்கள் அவசரப் பட்டுக் கூட அவருடைய நட்பு வட்ட த்தைப் பற்றிய தவறான முடிவுக்கு வந்திருக்க வாய்ப் பிருக்கிறது. 

காதல ருடைய நட்பு வட்டம் பற்றிய சிக்கல் தொடர்ந்து உங்க ளுக்கு இருந் தால், 
அதை உங்கள் காதல ரிடம் மனம் விட்டுப் பேசலாம். அது பல பிரச்சினை களைத் தீர்க்கும்.

நட்புக்கும் எல்லை

உங்கள் காதலரின் நட்பு வட்டம் உங்களு க்கும் உங்கள் காதலருக்கு மான ‘குவாலிட்டி டைம்’மை முற்றிலும் எடுத்துக் கொள்கிறதா? 

அப்படி யானால், அடிக்கடி நட்பு சந்திப்பு களை தவிர்க்க லாம். 

ஆனால், அதே நேரம் உங்கள் காதலரை அவருடைய நண்பர் களைச் சந்திக் கவே கூடாது என்று கட்டுப் பாடெல்லாம் விதிக்கா தீர்கள். 
இந்த நட்பு சந்திப்புகள் உங்கள் காதலரைப் பற்றி மேலும் தெரிந்து  கொள்ள உதவும் என்ப தையும் மறக்க வேண்டாம்.

ஒரு வேளை, உங்களால் உங்கள் காதலரின் நட்பு வட்டத்தை முற்றிலு மாக ஏற்றுக் கொள்ள முடிய வில்லை என்றால், 
அதைப் பற்றி உங்கள் காதல ரிடம் தெளி வாகப் பேசி விடுங்கள். அவர்களு டனான சந்திப்பு களையும் குறைத்துக் கொள்ள லாம். 

ஆனால், உங்கள் காதலரைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ள அவருடைய நண்பர் களை விட வேறு யாரும் உங்க ளுக்குப் பெரிதாக உதவ முடியாது. 

அதனால், அவர்க ளுடன் நட்பு பாராட்ட உங்களால் இயன்ற முயற்சி களைச் செய்யு ங்கள்.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Thanks for Your Comments

Post a Comment (0)
Privacy and cookie settings