35 வயது ஆகியும் திருமணமாகாம இருக்கீங்களா?

இதில் ஆண்கள் மட்டுமல்ல பெண்களும் இருக்கின்றனர். பெண்கள் பலர் இப்போது ஆண்களைப் போல தாமதமாக திருமணம் செய்வதையே விரும்பு கின்றனர்.
35 வயது ஆகியும் திருமணமாகாம இருக்கீங்களா?
இந்த காலத்துப் பெண்கள் படிப்பு மற்றும் வேலைக்குத் தான் முன்னுரிமை கொடுக் கின்றனர். அதில் வெற்றி பெற்ற வர்கள் ஒருவரின் துணையை ஏற்க மறுத்து திருமண ஆசையை விடுத்து தனித்து வாழவே விரும்பு கின்றனர்.

பெரும் பாலும், 35-40 வயது வரை உள்ள திருமண மாகாத பெண்கள் ஆண்கள் அனை வருமே நகர் புறத்தை சேர்ந்த

Tags:
Privacy and cookie settings