உங்கள் வாழ்க்கை சீரழிய யார் காரணம்?

உண் மையை சொல்ல வேண்டு மானால், உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் அனைத்து தோல்விகளுக்கும், எதிர் மறை விளைவுகளுக்கும் நீங்கள் தான் காரணம்.
உங்கள் வாழ்க்கை சீரழிய யார் காரணம்?

உங்க ளையும், என்னை யும் சேர்த்து தான் இது….


உங்கள் வாழ்க்கை சீரழிய யார் காரணம்?

நம்மில் பெரும் பாலா னோர் தாம் செய்த தவறு களுக்கு, நாம் செய்ய தவறிய கடமை களுக்கு மற்றவரை குறை கூறியே பழகி விட்டோம்.

அவன் அப்படி இருந்தி ருந்தால் நான் சாதி த்திரு ப்பேன், எனது இந்த நிலைக்கு அவன் தான் காரணம் என…

காரணம் பழி சொலி பேசி, பேசி நமது வாழ்க் கையை நாமே சீரழிந்து போக காரணி யாகி விடுகி 


Tags:
Privacy and cookie settings