உணவுப் பொருள் கெடாமல் இருக்க !

பெரும் பாலும் அனை வரின் வீட்டி லும் உணவுப் பொரு ள்கள் சீக்கிரம் கெட்டுப் போகா மல் இருப்ப தற்காக ஃபிரிட்ஜ் பயன் படுத்தப் படுகிறது. 

ஆனால், நீங்கள் அதை சரியான முறை யில் பயன் படுத்து கிறீர்களா என்பது தான் கேள்வி. அனைத்து உணவுப் பொருட் களையும் நீங்கள் ஃபிரிட்ஜில் அடைத்து வைத்து தான் பாது காக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை. 

சிலர் ஊறு காயை எல்லாம் ஃபிரிட்ஜில் வைத்து விடுவார் கள். ஊறுகாய் காற்று புகாமல் சரியாக இறுக்கமாக மூடி வெளியில் வைத் தாலே பல நாட்கள் கெட்டுப் போகா மல் இருக்கும்.

இதுப் போல ஃபிரிட்ஜில் மட்டுமின்றி, சாதாரண மாகவே உணவுப் பொருட்களை கெட்டுப் போகாமல் எப்படி பாதுகாப் பதற்கான வழிகளை குறித்து இனிப் பார்க்கலாம்…..

வேர்க் கடலை வெண்ணெய் (Peanut Butter)

வேர்க் கடலை வெண்ணெய் கெடாமல் இருக்க நீங்கள் அதை ஃபிரிட்ஜில் தான் வைக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. 

ஊறு காயை போல காற்று புகாத வாறு ஓர் பாட்டிலில் அடைத்து வைத் தாலே அது நீண்ட நாட்கள் கெடாமல் இருக்கும்.

சீஸ்
சீஸை பாதுகாக்கவே சீஸ் பேப்பர் என்ற ஒன்று விற்கப்படுகிறது (Cheese paper is sold to preserve cheese.). அது இல்லையென, பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் அடைத்து வைக்க வேண்டாம் (Do not seal in plastic bottles.). 

சாதார ணமாக காற்றுப் படும் படி வைத்தாலே சீஸ் நன்றாக இருக்கும். மனிதரு  க்கு மட்டு மல்ல, கெடாமல் இருக்க சீஸிற்கும் ஆக்சிஜன் தேவை (Cheese also needs oxygen to stay hydrated.).

கரும்பு சர்க்கரை

நீர் படாத வாறு ஏதேனும் ஒரு டப்பாவில் அல்லது பாத்தி ரத்தில் இறுக்க மூடி வைத் தாலே போதும், கரும்பு சர்க்கரை கெடாமல் இருக்கும்.

மயோனைஸ்

க்ரில் சிக்கன் மற்றும் சண்ட் விச்களு க்கு கொடுக்கப் படும் மயோ னைஸ் கெடாமல் இருக்க ஃபிரிட்ஜில் வைப்பது சகஜம் தான். 
ஆனால், அதிகமான குளுமையில் வைப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் (Avoid refrigeration.). எனவே, பிரிட்ஜின் கதவு பகுதியில் வைப்பதே போது மானது, 

அப்படி வைத்தாலே மூன்றில் இருந்து நான்கு மாத ங்கள் மயோனைஸ் கெடாமல் இருக்கும்.

கோதுமை மாவு

பெரும் பாலும் கோதுமை கெடாமல் இருக்க இறுக்க மான காற்றுப் புகாத பாத்தி ரத்தில் இறுக் கமாக மூடி வைத் தாலே போதும். 

ஃபிரிட்ஜில் வைக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை (No need to put it in the fridge.). இவ்வாறு வைத்தாலே நான்கில் இருந்து ஆறு மாதங்கள் வரை கோதுமை மாவு கெடாமல் இருக்கும்.

சோயா சாஸ்

கருஞ் சிவப்பாக இருப்பதை வைத்து சோயா சாஸ் கெடாமல் இருப்பதை கண்டறிய முடியும். ஃபிரிட்ஜில் வைக்க வேண்டும் 

என்ற அவசியம் கிடையாது. அவ்வாறு வைத் தால் சுவை குறை யாது இரண்டு வருடம் வரை கெடாமல் வைத்தக் கொள்ள லாம்.

மசாலா பொருட்கள்

மிளகாய் தூள், மல்லி தூள், சீரகப் பொடி, கரம் மசாலா, மஞ்சள் தூள், சோம்புப் பொடி, மிளகுத் தூள் போன்ற மசாலாப் பொருட்கள் ஃபிரிட்ஜில் வைக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடை யாது. 

வெளி யில் காற்றாட வைத் தாலே போதும். நீர் மற்றும் பூச்சி அண்டாதப் படி வைத்துக் கொள்ள வேண்டி யது மட்டும் அவசியம்.
தேன்

தேனை ஃபிரிட்ஜில் வைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது (There is no need to keep honey in the fridge.). அவ்வாறு வைத்தால் அது கட்டி யாகி விடும். முடிந்த வரை தேனை கட்டி யாகாமல் பார்த்துக் கொள்ள வே ண்டியது அவசியம்.  

அப்போது தான் அது உடல் நலத்தி ற்கு நல்லது என கூறப் படுகிறது. கலப்படம் இல்லாத தேன் வாழ் நாள் முழுக்க கெடாமல் இருக்கும் என்பது குறிப் பிடத் தக்கது.
Tags:
Privacy and cookie settings