மண் அள்ளும் இயந்திரத்தோடு புதைகுழியில் சிக்கிய நபர் !

பிரித்தானியா வின்வேல்ஸ் பகுதியில் மண் அள்ளும் இயந்திர த்தோடு வேலை செய்து கொண்டு இருந்த உளவர் ஒருவர், திடீரென புதை குழியில் சிக்கியுள்ளார். 
மண் அள்ளும் இயந்திரத்தோடு புதைகுழியில் சிக்கிய நபர் !
அவர் சற்றும் எதிர் பாராமல் அங்கே இருந்த புதை குழி பக்க மாக அவரது இயந்திர வாகனம் சரிந் துள்ளது.

இன் நிலை யில் கொஞ்சம் கொஞ்ச மாக அவர் மண் ணில் புதைந்து கொண்டு இருந் துள்ளார். ஆனால் அவ்வழி யால் எவரும் வர வில்லை.

சுமார் 2 மணி நேர மாக அவர் போராடிக் கொண்டு இருந் துள்ளார். ஆனால் அதே வேளை மெல்ல மெல்ல புதைந்து கொண்டு இருந் துள்ளார். 

இறுதி யாக வாய் வரை அவர் புதைந்து விட்டார். இன் நிலை யில் மூக்கால் சுவாசி த்துக் கொண்டு, அவர் திணறிய வேளை. 

அவ்வழியே வந்த நபர் ஒருவர் இதனைக் கண்டு உடனடி யாக தீ அணை க்கும் படைக்கு அறிவித் துள்ளார். அவர்கள் வந்து உடனே இவரைக் காப்பாற்றி வைத்திய சாலை யில் அனு மதித்து ள்ளார்.
Tags:
Privacy and cookie settings