கீபோர்ட்டின் பின்புலத்தில் புகைப்படம் பயன்படுத்த !

கூகுள் இன்டிக் கீபோர்ட் செயலியில் உங்கள் புகைப் படத்தை பின்புல படமாக பயன் படுத்துவது எப்படி?
கீபோர்ட்டின் பின்புலத்தில் புகைப்படம் பயன்படுத்த !
இதன் புதிய பதிப்பை கீலுள்ள இனைப்பு மூலம் தரவிரக்கிக் கொள்ளலாம். கூகுள் இன்டிக் கீபோர்ட் செயலியை நிறுவிய பின் அதனை திறந்துகொள்க.

பின்னர் அதில் Keyboard > Theme எனும் பகுதிக்கு செல்க.

இனி My Image என்பதை சுட்டுவதன் மூலம் உங்கள் ஸ்மார்ட் போனில் புகைப் படங்களை கூகுள் இன்டிக் கீபோர்ட் செயலியின் பின்புலப் படமாக பயன்ப டுத்திக் கொள்ளலாம்.

அவ்வளவு தான்! இவ்வாறு உங்கள் அன்புக்குரிய நபர்களின் புகைப் படங்களை பயன்படுத்தி உங்கள் அன்பை வெளிப்படுத் தலாமே!
Tags: