கருகரு கூந்தல் வளர்ச்சிக்கு கரிசலாங்கண்ணி !

கருகரு கூந்தல் வளர்ச்சிக்கு கைகொடுக்கிற அருமருந்து கரிசலா ங்கண்ணி இது கேச பாதுகாப் புக்கும் கவசமாக விளங்கு கிறது.

கரிசலாங் கண்ணியின் கலக் கல் பலன்கள் கார்மேகக் கூந்தலில் உலா வர விரும்புகிற வர்களுக்கு

கரி சலாங் கண்ணி சாறு தைலம், ஒரு வரப் பிரசாதம்! கரிசலாங் கண்ணி இலையை இடித்து சாறு எடுத்துக் கொள் ளுங்கள். 

இந்த சாறு & 3 கப், கீழா நெல்லி இலை சாறு & 1 கப், பொன்னாங் கண்ணி இலை சாறு & 1 கப்,
Tags: