உலகத்தில் எத்தனையோ ஓவியங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் அவற்றில் இன்றும் மிகச்சிறந்த திறனாய்வுக்கும், ஆராய்ச்சிக்கும் ஏற்ற ஒரு ஓவியம் என்றால் அது மோனாலிசாவின் ஓவியம் தான்.
மோனாலிசா ஓவியம்... சில இரகசியங்கள் !

இது ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஓவியம் என்பதால், இதனை யாரும் மறந்திருக்க மாட்டார்கள். சொல்லப் போனால், இன்றும் இந்த ஓவியத் தின் மீது பல ஆராய்ச் சிகள் மேற் கொள்ளப் பட்டு வருகின்றன. 

பாரிஸில் உள்ள லூவர் அருங்காட்சியகத்தில், தற்போது இந்த ஓவியம் உள்ளது. இந்த புகழ்பெற்ற ஓவியத்தை வரைந் தவர் பெயர் தான் லியொனா ர்டோ டா வின்சி (Leonardo Da Vinci).
இந்த ஓவியத்தின் இரகசியமானது பல நூற்றாண் டுகளாக விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் இந்த ஓவியம் லியொனா ர்டோ டா வின்சி இறந்த பின்பும் 500 ஆண்டுகளு க்கு மேல் இருந்தது.

ஆனால் இந்த ஓவியத் தின் பின் இருக்கும் இரகசியம் மற்றும் சதிக் கோட்பா டானது, டான் பிரவுனின் நாவலான 'டா வின்சி கோட்' வெளியான பின்பு தான் தெரிந்தது.

மேலும் அதிகம் விற்பனை யாகியுள்ள, இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நாவல் மோனாலிசாவின் அடையாளம் மற்றும் அவரது புன்னகையின் இரகசியம் மீது நிறைய சர்ச்சைக்குரிய கேள்வி களை எழுப்பியது. 

அவற்றில் எழுந்த சிலவற்றைப் பார்ப்போமா!!!

மோனாலிசா யார்?

வரலாற்று சிறப்புமிக்க மோனாலிசா, ப்னோ ரென்டைன் எனப்வரின் மனைவி. இவரது உண்மை யான பெயர் லிசா டெல் ஜியோண்டா. 

ஆனால் இந்த ஓவியத்தில் இருப்பது தான் உண்மை யான மோனாலிசா என்பதற்கு வேறு எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லை.

புன்னகையின் இரகசியம்

நிறைய மக்கள் மோனாலிசா வின் புன்னகை யில் நிறைய மர்மங்களை கண்டறிந் துள்ளனர். 

ஏனெனில் உதட்டில் புன்னகை இருந்தாலும், அவரது கண்களில் ஒருவித சோகம் தெரிகிறது. எனவே தான், இவரது இந்த புன்னகை சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி யுள்ளது.

மோனாலிசா கர்ப்பிணியா?

மோனாலிசா வின் வயிற்றில் கரு இருப்ப தால் தான், அவர் வயிற்றை மறைத் துக் கொண்டு, உட்கார்ந்து இருக்கிறார் என்று நினைக் கின்றனர். 

உண்மையி லேயே லிசா டெல் ஜியோண்டா, இந்த ஓவியம் வரையும் போது தனது இரண்டா வது குழந்தையை வயிற்றில் சுமந்தி ருந்தார்.

மோனாலிசா ஒரு ஆணா?

சில ஆராய்ச்சி யாளர்கள் மோனாலிசா ஒரு ஆண் என்று நிரூபித் துள்ளனர். ஏனெனில் இவரது உடலுக்கும், முகத்தி ற்கும் வித்தியாசம் தெரிகிறது என்பதா லேயே தான்.

மோனாலிசா லியொனார் டோவின் அம்மா மேலும் சில ஆய்வா ளர்கள் மோனாலி சாவின் ஓவியத்தை ஆராய்ந் ததில், 

இந்த ஓவியம் லியொனார் டோவின் அம்மாவான காத்திரினா டா வின்சியை வைத்து வரையப் பட்டது என்று சொல்கிறது.

டா வின்சி தான் மோனாலிசா!

ஒருசில ஆராய்ச்சி யாளர்கள், மோனாலிசா ஓவிய மானது, டா வின்சி இளமையில் இருக்கும் போது தாடி இல்லாமல் இருப்பதாக உள்ளது என்று கூறுகி ன்றனர். 

மேலும் இந்த ஓவியத்தை நன்கு ஆராய்ந் ததில், டா வின்சிக்கும், ஓவியத்தி ற்கும் உள்ள ஒற்றுமை நன்கு புலப்படு வதாகவும் கூறு கின்றனர்.

எந்த வயதில் பிரா அணிய வேண்டும் !

ஆமோன் மற்றும் எலிசா:

ஆண் மற்றும் பெண் சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள், மோனாலிசா ஆண் மற்றும் பெண் கலந்த கலவை என்று கூறி யுள்ளனர். 

ஏனெனில் லத்தின் வார்த்தை யான ஆமோன் மற்றும் எலிசா சேர்ந்து தான் மோனா லிசா என்ற பெயர் வந்து ள்ளது என்று கூறு கின்றனர்.

ஏன் புருவமில்லை?

மோனாலிசா விசித்தி ரமாக துறவி போன்று காணப்ப டுவதற்கு காரணம், அவருக்கு முகத்தில் முடி இல்லை. சொல்லப் போனால், முகத்தில் புருவங்கள் கூட சுத்தமாக இல்லை.

மேலும் 16 ஆம் நூற்றாண்டில் உள்ள உன்னத மான பெண்க ளுக்கு புருவங் களே இருக்காது. எனவே இது ஒரு பெரும் சர்ச்சை க்குரிய கேள்வியை எழுப்பி யுள்ளது.

கோல்டன் டிரை யாங்கிள்

சில வரலாற்று ஆராய்ச்சி யாளர்கள் மோனாலிசா ஒரு சிறந்த சமச்சீர் என்ற அடிப்படை யில் இருப்பதாக நம்புகி ன்றனர். ஏனெனில் இந்த ஓவிய த்தின் முன் நின்று அதனைப் பார்த்தால், 

காது குத்துவது கண்களுக்கு பாதுகாப்பா? 

அந்த ஓவியம் நம்மைப் பார்ப்பது போன்றே இருக்கும். இதனைப் பற்றி விரிவாக டான் ப்ரௌன் அவரது நாவலில் தெளிவாக கூறி யுள்ளார்.