அமெரிக்காவை சேர்ந்த இவர் ஒரு மசாஜ் சிகிச்சையாளர். ஆனால் இவரின் சிகிச்சை வித்தியாசமானது. பிரமாண்ட மார்கத்தால் ஆண்களை நசுக்குகின்றார். 
மார்பகங்களால் ஆண்களை நசுக்கி மசாஜ் செய்யும் இராட்சகி !
இவருடைய மார்பகத் துக்குள் முகத்தை புதைப் பதற்காக வகை தொகை இன்றி வாடிக்கை யாளர்கள் வருகி ன்றனர். இதன் மூலம் இவரின் தினசரி வருமானம் 1300 அமெரிக்க டொலர்.
மார்பகங்களால் ஆண்களை நசுக்கி மசாஜ் செய்யும் இராட்சகி !

மார்பகங்களால் ஆண்களை நசுக்கி மசாஜ் செய்யும் இராட்சகி !
மார்பகங்களால் ஆண்களை நசுக்கி மசாஜ் செய்யும் இராட்சகி !

மார்பகங்களால் ஆண்களை நசுக்கி மசாஜ் செய்யும் இராட்சகி !

மார்பகங்களால் ஆண்களை நசுக்கி மசாஜ் செய்யும் இராட்சகி !
மார்பகங்களால் ஆண்களை நசுக்கி மசாஜ் செய்யும் இராட்சகி !

மார்பகங்களால் ஆண்களை நசுக்கி மசாஜ் செய்யும் இராட்சகி !
மார்பகங்களால் ஆண்களை நசுக்கி மசாஜ் செய்யும் இராட்சகி !

மார்பகங்களால் ஆண்களை நசுக்கி மசாஜ் செய்யும் இராட்சகி !
மார்பகங்களால் ஆண்களை நசுக்கி மசாஜ் செய்யும் இராட்சகி !