உடலுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் அழகு சாதன பொருட்கள் !

இயற்கையாக கிடைத்த அழகை விட்டு விட்டு, மேலும் அழகுபடுத்து கிறேன் என்று கூறிக் கொண்டு
ஆபத்தை விளைவிக்கும் அழகு சாதன பொருட்கள்
பெண்கள் போட்டுக் கொள்ளும் அழகு சாதனப் பொருட்கள் உடல் நலத்திற்கே ஆபத்தாக விளைகின்ற தாம்.

கூந்தலுக்கு உபயோகி க்கும் ஷாம்பு தொடங்கி பாதநகங் களுக்கு பயன்படு த்தப்படும் நகப்பூச்சுகள் வரை

பெண்கள் உபயோகி க்கும் அழகு சாதனப் பொருட் களின் மூலம் தினசரி 500க்கும் மேற்பட்ட

ரசாயனங்கள் பெண்க

Tags:
Privacy and cookie settings