சர்ஐசக் நியூட்டன் விதி | Sir Isaac Newton's law ! - EThanthi

Recent Posts

ஜெயலலிதாவினோதம்தகவல் கின்னஸ் வரலாறு வணிகம் தேர்தல் 2019தேர்தல் 2016

சர்ஐசக் நியூட்டன் விதி | Sir Isaac Newton's law !

Subscribe Via Email

சர்ஐசக் நியூட்டன்


ஒரு மாடு நடந்து போய் கொண்டு இருந்தது. நியூட்டன் அதை நிறுத் தினார்..மாடும் நின்றது. உடனே முதல் விதி உதய மானது
1. ஒரு பொருளின் மீது வெளிப்புறவிசையொன்று செயல்படும் வரை எந்த ஒரு பொருளும் 

தனது ஓய்வு நிலை யையோ அல்லது நேர்க் கோட்டில் அமைந்த சீரான இயக்க நிலை யையோ மாற்றிக் கொள்ளாது.

நியூட்டன் விதி

Every object continues in its state of rest, or of uniform motion in a straight line, unless compelled to change that state by external forces acted upon it. NEWTON'S SECOND LAW 

NEWTON'S SECOND LAW


a அதன் பிறகு தன் பலம் முழுவதை யும் சேர்த்து மாட்டிற்கு ஒரு உதை கொடு த்தார் நியூட்டன்..மாடு மா (MA) என்று கதறியது. உடனே இரண்டாம் விதி பிறந்தது.

2. பொருளின் உந்தம் மாறுபடும் வீதம் அதன் மீது செயல் படும் விசைக்கு நேர்த் தகவில் இருக்கும் 

Momentum

The Change of Momentum is directly proportional to the Force Applied
(அல்லது)

The acceleration a of a body is parallel and directly proportional to the net force F acting on the body, is in the direction of the net force 

acceleration


F = M A

NEWTON'S THIRD LAW

a சிறிது நேரத்தில் தன் கோபம் அனைத்தையும் சேர்த்துவைத்து நியூட்டனை மாடு உதை உதையென்று உதைத்தது..உடனே மூன்றாம் விதி கருவுற்றது 

NEWTON'S THIRD LAW

ஒவ்வொரு வினைக்கும் சமமான எதிர் வினை உண்டு.


For Every action, there is an equal and opposite reaction

COMMENTS

COMMENTS
Copyright © 2020 www.ethanthi.com. All rights reserved
close