EThanthi - நீர்முழ்கி மோட்டார் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது | Borewell submersible pumpsets !

Recent Posts

Flash News

நீர்முழ்கி மோட்டார் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது | Borewell submersible pumpsets !

"நீரின்றி அமை யாது உலகு" என்ற வள்ளு வரின் வரியை உனர்ந்து தான் விவ சாயம் மற்றும் புதுவீடு கட்ட தொட ங்கும் ஒவ்வொரு வரும் செய்யும் முதல் வேலை ஆழ் துளை கிணறு அமைப் பது தான்.


ஏனென் றால் தண்ணீர் இல் லாமல் எந்த வேலை யும் நடை பெறாது. அதே நேரம் எல்லா இடத் திலும் தேவை யான அளவு நீர் கிடைத்து விடுவ தில்லை.

சில இடங் களில் 1000 அடி வரை ஆழ்துளை கிணறு அமை த்தும் குடிப தற்கே பற்றா குறை யான நீர் கிடைப்பது இயற்கை நமக்கு விடும் சவால் என்றே தோன்று கிறது.

சற்று நிதான மாக சிந்தித்து செயல் பட்டால் தேவை யற்ற பொருளா தார இழப்பை தவிர்ப் பதுடன் நமக்கு தேவை யான நீரினை மிக எளிதாக பூமி யில் இருந்து எடுத்து பயன் படுத்த முடியும்.

அதற்க் காகவே உங் களுக்கு சில அடிப்படை தொழில் நுட்ப விசயங் களை பற்றி தெளிவு படுத்து கிறேன்.

நீர் மூழ்கி மோட்டார் வடி வமைப்பில் இன்று வரை (2013) கடந்த 12 வருடங் களாக எனக்கு கிடைத்த அனுப வத்தை உங்க ளுடன் பகிர்ந்து கொள் கிறேன்.

ஒரு இயந்திர வியல் வல்லு னராக வீடு, விவசாயம் மற்றும் சூரிய சக்தி யில் இய ங்கும் மோட்டார் களை 0.5HP முதல் 30HP வரை வடி வமைத்து தயாரி த்து

இந்தியா வில் பல்வேறு இடங் களில் நிருவி யுள்ளேன். இவை அனை த்தும் தேவை யான அழுத்தம், நீர் அளவு முதலிய வற்றை கணித்து தனிப் பட்ட முறை யில் தயாரி க்கப்பட் டவை.

நிலத்தடி நீர் (Ground Water)

மழை பெய்யும் போது பூமிக்குள் உள்ள இடை வெளியில் மழை நீர் இறங்கி பூமியின் ஈர்ப்பு விசை யால் பாறை களின் இடை யில் சேமிக்க ப்படும் நீரே நிலத்தடி நீர்.

இதில் குறிப் பிட்ட இடத்தி லுள்ள பறையை பொறுத்து அதில் கலந் துள்ள சோடியம், கால்சியம், மக்னீசியம் போன்ற

உப்புகள் கலந்து விடுவ தால் நீரில் உப்புத் தன்மை அதிக மாகி விடுகிறது. 300 முதல் 600 PPM (Parts Per Million) அளவு வரை குடி நீருக்கு பயன் படுத்தி கொள்ள முடியும்.


இதனால் மனிதர் களுக்கு எந்த பதிப்பும் இல்லை. அதே நேரம் சில இடங் களில் 1500 PPM முதல் 4000 PPM வரை உப்புகள் கலந்தி ருப்பதால்

அதை குடிக்கும் அல்லது நுகரும் எந்த மனித ருக்கும் சிறுநீரகம், கல்லீரல் வியா திகள் வரு வதற்கு மிக அதிக வாய் புகள் உள்ளது.

எனவே 750 PPM இக்கும் அதிக மான உப்புகள் கலந்த நீரை சவ்வூடு பரவல் தொழில் நுட்பத் தில் (Reverse Osmosis)

இயங்கும் சுத்தி கரிப்பா னை கொண்டு உப்பு நீரை குடி நீராக்கி குடிப்பது உங்கள் உடல் நலனுக்கு மிகவும் நல்லது.

அதே நேரம் ரசாயனக் கழிவுநீரை வெளி யிடும் பெரிய ஆலை களுக்கு அருகில் குடியி ருப்ப வர்கள் முடிந் தளவு நிலத்தடி நீரை தவிர்த்து தூரத்தில் சுமார் 4 KM - க்கு அப்பால்

ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து அதிலி ருந்து வரும் நீரை குடிப் பதற்கு பயன் படுத்தி னால் நச்சு களின் பாதிப்பை ஓரளவு குறைக்க லாம்.

முடிந்த வரை 200 அடிக்குள் கிடை க்கும் நீர் ஓரளவு குறைந்த உப்பு களுடன் இருக்கும்.

அதற்கும் கீழிருந்து கிடை க்கும் நீர் பெரும் பாலும் உவர்ப்பு தன்மை யுடைய தாகவே இருக்கும். இதுவும் பாறைக ளின் தன்மையைப் பொறுத்து மாறு படும்.

ஆழ்துளை கிணறை எவ்வளவு ஆழம் வரை அமைக்க லாம்?

அனேக மக்க ளின் மிகப்பெரிய சந்தேகம் குறைந்த ஆழ த்தில் அமையும் ஆழ்துளை கிண ற்றில் குறுகிய காலத்தில்

நீர் வற்றி விட்டால் என்ன செய்வது என்பதே. ஒன்றை முதலில் தெரிந்து கொள் ளுங்கள். அதாவது உங்கள் ஊரின் நிலத்தடி நீர் மட்டம் எத்தனை அடியில் உள்ளது

என்பதை தெரிந்து கொண்டு அதை விட 200 அடி ஆழம் அதிக மாக அமைத்து விட்டால் அடுத்த 20 ஆண்டு களுக்கு கவலைப் பட தேவை யில்லை. அதே நேரம் இதிலும் ஒரு போட்டி உள்ளது.

நாம் 300 அடி கிணறு அமைத்தி ருந்தால் அடுத்த வீட்டு மனையில் 800 அடி வரை போர்வெல் அமைத்து

அதில் 600 அடிவரை மோட்டார் பொருத்தி அதிக அளவு நீரை இறைத் தால் உங்கள் கிணறு வற்றிப் போக சாத் தியம் உள்ளது.

அதே நேரம் அதே போர் வெல்லில் தினமும் வெறும் 2000 லிட்டர் நீரை மட்டும் அவர் எடுத்தால் உங்க ளுக்கு நிச்சயம் நீர் கிடைத்து விடும்.

எனவே எவ்வளவு ஆழம் போடவேண்டும் என்பதை எச்சரி க்கையாக இருந்து வறட்சி யான இடங் களில் 500 முதல் 600 அடி வரையும்,

நல்ல நீர்பிடிப்பு பகுதி களில் 200 அடி வரையும் அமைத்துக் கொள் ளவது எதிர் காலத் திற்கு மிகவும் நல்லது.

சிலர் 120 அடி ஆழத்தில் நல்ல நீர் கிடைத்து விட்டது என்று 200 அடியில் நிறுத்தி விட்டால் வறட்சி யான சமயங் களில் சிக்கல் வந்து விடும்.

அதையும் 500 அடிவரை போட்டு விடுவது பாதுகாப் பானது. ஏனென் றால் திரும்பச் செய்யும் வேலை யல்ல இது.

ஆழ்துளை கிணற்று க்கு எந்த வகை மோட்டார் சிறந்தது?

பொதுவாக வீடுகளின் நீர்தேவை குறைந்த அளவே 2000 லிட்டர் முதல் 5000 லிட்டர் வரை இருப்ப தால் வீட்டு ஒரு முனை மின்சார த்தில் (Single Phase) இயங்கும் மோட்டா ர்களே போது மானது.

இவை தற்போது மூன்று முக்கிய வடி வமைப்பில் கிடை கின்றன. அவை,

ஜெட் பம்புகள் ( JET PUMPS)

கம்ப்ரசர்கள் (COMPRESSORS)

நீர் மூழ்கி மோட் டார்கள் ( SUBMERSIBLE PUMPSETS)

ஜெட் பம்புகள் (jet pumps)

1970 முதல் 1985 வரை ஜெட் பும்புகளே மிக அதிகம் ஆழ்துளை கிணற்று நீரை இறைக்க பயன் பட்டன. அதாவது உயர் அழுத் தத்தில் செலுத்தப் படும் நீரானது

ஒரு ஜெட்டின் (JET) வழியே வெளி யேறும் போது உரு வாகும் நீர்ம அழுத்த வேறுபாடு (Vacuum pressure) நீரினை மேல்நோக்கி தள்ளு கிறது.

இதனால் தொடர்ந்து நீர் வெளி யேறு கிறது. இதிலுள்ள குறைபாடு 80 அடி வரை மட்டுமே திறமை யாக செயல் படும்.அதே நேரம் அதிக பட்சம் 200 அடி வரை மட்டுமே இதனால் செயல்பட முடியும்.

மற்றும் குறைந் தளவு நீர் வருவ தால் மின்சார விரயம் மிக அதிகம். அது மட்டு மல்ல அடிக்கடி புட்  வால்வில் உள்ள நாசில் பழு தடைவது,

NRV எனப்படும் நான் ரிட்டன் வால்வு ஒழுகி விடுவது என்று இதன் சில பராமரிப்பு தொந்த ரவுகளால் அதற்கு அடுத்து வந்த கம்ப்ரசர் அமைப் புக்கு மக்கள் மாறத் தொட ங்கினர்.


இன்றும் சில இடங்களில் அதாவது 100 அடிக்கும் குறை வான ஆழம் உள்ள போர்வெல் களில் இவை இயங்கிக் கொண்டு தான் இருக் கின்றன.

ஆனால் மின் சிக்கனம் என்று பார்த்தால் இது நமக்கு ஒத்து வராது. இதன் இயங்கும் சப்தமும் சற்று அதிகமே.

கம்ப்ரசர் பம்புகள் (Compressor Pumps)

இது இரண்டாம் தலை முறை போர்வெல் பம்ப் என்றே சொல்ல லாம். இதில் அழுத்தப் பட்ட கற்று ஆழத்தில் உள்ள புட்வ ல்விற்கு சென்று வெளி யேறும்


போது நீர் குமிழி களைஉருவா க்குவதால் அதிலு ள்ள நீரின் அடர்த்தி குறைந்து அது மேல் நோக்கி குழாயி னுள் உயர் அழுத்த த்தில் வெளி யேறுகிறது.

இது ஜெட் பம்பை விட சற்று மேம் பட்டதே. இது அதிக பட்சம் 300 அடிவரை 2HP மோட் டாரின் திறனை கொண்டு நீரை இறைக்கும்.

சிலர் தங்கள் போர்வெல் 600 அடிவரை போட் டுள்ள தகாவும் அதில் 500 அடிவரை குழாயை இறக்கியு ள்ள தாக வும் கூறு வார்கள்.

இது முற்றிலும் தவ றானது. 1 1/2 HP கம்ப்ரசர் 275 அடிவரை அதிக பட்ச மாக நீரை இறைக்கும்.

அதற்கும் கீழ விட்டுள்ள குழாய் வெறுமனே தண்ணீர் மற்றும் காற்றை தடுத்துக் கொண்டு அதிக படியான

உராய்வை (Friction Loss) கொடுத்து தண்ணீரை வெளி யேற்ற தடை யாக இருகு மேயன்றி 500 அடி ஆழம் வரை நீரை எடுக் காது.

இதை ஓடும் போது ஒரு நைலான் கயிற்றில் மணல் நிரப்பிய பிளாஸ்டிக் குப்பியை விட்டு நீங்களே எத்தனை அடிவரை உங்கள் கம்ப் ரசர்கள் வேலை செய்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள் ளலாம்.

எக்கார ணம் கொண்டும் இரும்பை கட்டி பார்க்கா தீர்கள் அது போர் வெல்லு க்கு ஆபத்து. உங்கள் போர் வெல்லில் 50 அடிக்குள்

நீர் தெரிந் தால் 250 அடிக்குள் குழாயை நிறுத்திக் கொள் ளுங்கள். இந்த ஆழத் திற்கு மேல் குழாயை விடா தீர்கள். விட்டா லும் பிரயோ சனம் இல்லை.

கம்ப்ரசர் இயங்கும் போது உருவாகும் சப்தம் சற்று கூடுத லாகவே இருப்ப தால் குழந்தை கள் படிப்ப தற்கும், அருகில் வசிப்பவர் களுக்கும் சற்று சிரம மான விசய மாக இருக்கும்.

அடுத்து கம்ப்ரச ரில் உள்ள பிஸ்டன் தேய் மானம் அடையும் போது ஆயில் ரிங் (Oil Ring) பளு தடைந்து ஆயில் நாம் குடிக்கும் தண்ணீரில் கலக்க வாய்ப் புள்ளது.

எனவே சரியாக பரா மரிப்பது மிக அவசியம். இதிலும் மின் சிக்க னமும் கேள்விக் குறியே.

நீர்மூழ்கி போர்வெல் பம்புகள் : (Bore well Submersible Pump sets)

இவை நவீன மின்- இயந்திர வியல் ( Electro - Mechanical) தயாரிப் புகள். அதாவது குறைந்த மின் சாரத்தை பயன் படுத்தி மிக அதிக நீரை இறைப்ப தோடு எந்த சப்தமும் இல் லாமல் அமைதி யாக இயங்குவது

மற்றும் மிக அதிக ஆழம் வரை 1000 அடிக்கும் கீழிருந்து நடை முறை யில் நீரை இறை க்கும் ஒரே தொழில் நுட்ப பம்புகள் இவை மட்டுமே.

இவை 1990 க்கு பின் சற்று பிரபல மாகி இன்று அணைத்து இட ங்களிலும் திறம்பட செய லாற்றி வரு கின்றன.

தேர்ந் தெடுப்பது எப்படி ?

இவற்றை தேர்ந் தேடுப்ப தில்தான் நிறைய பேர் தவறு செய்கி ன்றனர். 250 அடியில் நீர் கிடை க்கும் போர் வெல்லில் 500 அடி ஆழம் வரை வேலை செய்யும் பம்பு களை பொருத்தி விடுகி ன்றனர்.

நடை முறை யில் இது விற்பனை யாளர்கள் செய்யும் தவறே யன்றி வாங்கு பவர் தவ றல்ல . இதனால் பாதியளவு நீரை மட்டுமே பெற முடியும்.

மின் சாரமும் விரயம், அதிக தொடக்க முதலீடும் தேவை யற்ற விரயம். யாரு க்கும் இது சம்பந்த மான தொழில் நுட்ப அறிவு இன்னும் மேம்பட வில்லை.

சரியான மோட் டாரை தேவை யான ஆழத்தில் நிறுத்தி நீரை இறை க்கும் போது இரு மடங்கு மின்சாரம், நேரம், மிச்ச மாகும்.

உங்க ளுக்கு சரியாக தெரிய வில்லை என்றல் நான் கேட்கும் தகவல் களை மட்டும் கூறு ங்கள் சரி யான மாடலை நான் உங்க ளுக்கு தருகி றேன்.

* போர் வெல்லின் மொத்த ஆழம்?

* எத்தனை அடியில் தண்ணீர் நன்றாக வந்தது?

* நீர் எத்தனை அடி வரை மேலே வந்து நிற்கிறது?

*ஒரு நாளை க்கு எத்தனை லிட்டர் நீர் தேவை?

*அடுக் குமாடி குடியிருப் பென்றால் அது எத்தனை மாடி?

*கிடை க்கும் மின்சாரம் சிங்கிள் பேஸா அல்லது திரி பேஸா? ( Single or Three phase current)

போன்ற தகவல் களை தெரிந்து கொண்டு அதற் கேற்ற மிகச் சரியான மோ ட்டாரை தேர்வு செய்ய வேண்டும் .

சமீபத்தில் நவீன தொழில் நுட்ப த்தில் ஒரு ஹச். பி. (1 HP) மோட்டார் ஒன்றை நான் வடி வமைத் துள்ளேன்.

அது 200 அடி உயரம் வரை வேலை செய்வ தோடு நிமிட த்திற்கு 100 லிட்டர் நீரை இறைத்து விடும்.

அதே போர் வெல்லில் தவறாக 1.5 HP யில் 500 அடி வரை வேலை செய்யும் மோ ட்டார் பொருத்தி 350 அடிக்கு கீழ் மோட்டார் இருந் தாலும் நிமிடத் திற்கு வெறும் 45 லிட்டர் நீர் மட்டுமே கிடைக்கும்.

இந்த மோட்டார் விலையும் இரண்டு மடங்கு அதிகம் . அதிக விலை கொடுத்து மோட்டார் வாங்கி குறைந்த நீரை இறை ப்பது எந்த விதத்தில் புத்தி சாலித் தனம்?

வீடுகளு க்கான போர்வெல் மோட் டார்கள் ஒவ்வொரு குதிரைத் திற னிலும் 120-க்கும் அதிக மான மாடல்கள் உள்ள தால் தேர்வு செய்யும் போது

இந்த துறை யில் தேர்ந்த வல்லுனர் களின் ஆலோ சனை களை பெற வேண் டியது மிகவும் அவசியம்.

சப்மர்சிபில் மோட்டார் அமை க்கும் விதம் :-

சரியான ஆழம் வேலை செய்யும் மோட் டாரை தேர்வு செய்து U PVC பைப் சரியான கிரேடு ( A,B,C Grades ) வலுவுள் ளதை வாங்கி தகுதி யான ஆட்களை கொண்டு நிறுவ வேண்டும்.

மிக முக்கி யமாக காற்று வால் வையும், NRV எனப்படும் ஒரு வழி வால்வு களையும் சரியான இடத்தில் பொறுத்த வேண்டும்.

இல்லை யென்றால் மோட் டார் ஓடி நிற்கும் போது நீர் திரும்ப வந்து மோட்டார் பம்பை ரிவர்ஸில் சுழற்று வதால்

த்ரஸ்ட் பேரிங் (Thrust Bearing) பழு தடைந்து மோட் டாரின் ஆயுள் குறைவ தோடு தேவை யில்லாத பராமரிப்பு செல வையும் கொடுத்து விடும்.

1000 அடி வரை நீர்மூழ்கி மோட் டாரை அமைத்து இயக்க லாமா ?

நிலத்தடி நீர் மட்டம் சில இடங் களில் அதல பாதாள த்திற்கு சென்று விட்ட நிலை யில் 1000 அடிக்கும் கீழே மோட் டாரை பொருத்தி தண்ணீரை இறைக்க வேண்டிய சூழ் நிலை ஏற்படும்.


அப்போது 10 HP திறனில் 50 ஸ்டேஜில் வடி வமைத் தாலே அது 1200 அடி வரை வேலை செய்யும்.அது ஒரு விசயமே யில்லை.

கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பாருங்கள்.

1000 அடி உயரம் செங்குத் தாக நிற்கும் குழாயில் வேக மாக மேல் நோக்கி சென்று கொண் டிருக்கும் நீர் ஒவ்வொரு முறையும் திடீரென மோட்டார் நிற்கும் போது எந்த தடையு மின்றி

புவி ஈர்ப்பு விசை யினால் கீழ்நோக்கி பாய்ந்து உருவா க்கும் நீர்ம அழுத்தம் (Hydraulic sudden force or Water hammering) நீர்முழ்கி பம்பின் மேல் பகுதி யில் உள்ள

இம்பெல்லர் ( Impeller) மற்றும் சுழலும் தண்டின் (Center Shaft) மீது தாங்க முடியாத அடியை ( 60 to 200 kgf/cm2) கொடுப் பதால்

இம்பெல் லர் உடை வதுடன் தண்டும் வளைந்து (Shaft bend) விடு கிறது.இதனால் அடிக்கடி மோட்டார் பழுது ஏற்படும்.


அதே நேரம் 1000 அடிக்கும் கீழுள்ள மோட் டாரை கழற்றி மாட்டு வதும் எளி தான வேலை யல்ல. மோட் டாரின் விலையும் பரா மரிப்புச் செலவு களும் மிக அதிகம்.

அதே நேரம் சிறிய விட்ட முள்ள வயரில் (Submersible cable 2.5, 4 or 6 sq mm ) 1000 அடிக்கும் மேல் மின் சாரத்தை கொண்டு செல்லும் போது

மின் இழப்பு (Voltage loss) அதிகமா வதால் அடிக்கடி காயில் சூடேறி வைண்டிங் பழு தடையும்.

எனவே அத்தியா வசிய மான குடிநீர் தேவை களை தவிர்த்து வேறு எதற் காகவும் 600 அடிக்கும் கீழே மோட் டாரை இறக்கி இயக் குவது 
அதிக பராமரிப்பு செலவு களை கொடுப்ப தோடு புவி யியல் சம நிலையை பாதிக் கும் நிலத்தடி நீரினை உறிஞ்சு வதால் மிக மோச மான விளை வுகளை உரு வாக்கி விடும்.

எனவே முடிந் தளவு இதனை தவிர் ப்பது நல்லது. இன்னொரு புறம் பார்த் தால் நிலத்தடி நீர் மட்ட த்தை காப் பாற்றி வருங் கால சந்ததி யினரான 

உங்கள் பேரன், பேத்தி களை யாவது நினை த்து அவர்கள் குடிப்பத ற்கேனும் கொஞ்சம் நல்ல தண் ணீரை விட்டுச் செல்லும் உன்னத முடிவா கவும் இது இருக்கும்.
Copyright © 2016 www.ethanthi.com. All rights reserved
close